Terms of service

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) tillsammans med ditt godkännande av dem, utgör ett bindande avtal (”Avtalet”) mellan Aktiespararna Teknikutveckling Sverige AB, org.nr 556708-7498, (”Aktiespararna”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) och dig (”du”, ”dig”, ”din”, eller ”ditt”). Villkoren reglerar din tillgång till och användning av vår tjänst ”Save By Bell” (”Tjänsten”) som tillhandahålls via vår mobilapplikation med samma namn (”Appen”).

1.2 Tjänsten ger dig inspiration till dina investeringar genom att visa köp- och säljsignaler (”Signalerna”) utifrån noggrant utvalda strategier från Aktiespararnas experter (”Strategierna), varav du kan välja en eller flera att följa. Strategierna är inte individuellt utformade och Tjänsten, eller de Signaler som visas baserat på Strategierna, ska därför inte betraktas som finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.

1.3 Genom att godkänna Villkoren intygar du att du i) är behörig att ingå Avtalet; ii) har läst och förstått Villkoren, och (iii) accepterar att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av Villkoren kan du inte använda Tjänsten.
1.4 Vi strävar alltid efter att tillhandahålla en säker leverans av Tjänsten. Vi garanterar dock inte någon kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Tjänsten. Tjänsten kan när som helst komma att störas eller påverkas av faktorer utanför vår kontroll. Vi lämnar därför inga garantier för Tjänstens funktionalitet eller tillgänglighet.

2 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

2.1 Innan du använder Tjänsten vill vi påminna dig om att handel med värdepapper är förenat med såväl möjligheter som risker. Aktiespararna lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende konkreta eller förväntade resultat genom din användning av Tjänsten, Strategierna och Signalerna, eller Tjänstens lämplighet. Du är medveten om och godkänner att Aktiespararna inte tar ansvar för hur du väljer att använda eller tolka den information som presenteras i Tjänsten eller det resultat som kan bli följden av ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på den information som presenteras i Tjänsten.

2.2 Aktiespararna ansvarar inte gentemot dig eller tredje man, för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomst, förlust av data, förlust till följd av att Tjänsten inte kan utnyttjas på avsett sätt eller liknande förlust. Aktiespararna ansvarar inte heller för annan skada orsakad av att Signalerna eller annan information som presenteras i Tjänsten är felaktig, felaktigt presenterad eller har uteblivit till följd av fel hos Aktiespararna, våra leverantörer, eller någon annan anledning.

2.3 Du ska hålla Aktiespararna skadeslös för det fall att anspråk riktas mot Aktiespararna med anledning av din användning av Tjänsten eller brott mot Villkoren.

3 ANVÄNDARKONTO OCH TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN

3.1 Du får tillgång till Tjänsten genom att skapa ett användarkonto (”Användarkontot”) och teckna ett abonnemang (”Abonnemang”) i Appen.

3.2 Användarkontot är personligt. Du får inte under några omständigheter bereda utomstående tillgång till Tjänsten eller Användarkontot.

3.3 Du ansvarar för att förvara inloggningsuppgifter till Användarkontot på ett säkert sätt samt ska i övrigt agera på ett ansvarsfullt sätt för att undvika otillbörligt användande av Användarkontot. Du bär ansvar för all aktivitet som sker på Användarkontot då dina inloggningsuppgifter har använts.

4 ABONNEMANG OCH AVGIFT

4.1 Ett Abonnemang kan köpas direkt i Appen. Abonnemanget debiteras månadsvis (”Abonnemangsperioden”) i förskott enligt det pris som anges i Appen (”Avgiften”). Standardtaxor för datatrafik kan tillkomma i samband med din användning av Appen.

4.2 När du köper ett Abonnemang, godkänner du att debiteras Avgiften automatiskt och månadsvis till dess att du säger upp Abonnemanget enligt punkt 11 nedan.

4.3 Aktiespararna kan komma att ändra Avgiften från tid till annan (”Prisändring”). Prisändring kommer att kommuniceras till dig senast 30 dagar i förväg och börja gälla i början av nästa Abonnemangsperiod därefter. Du motsätter dig Prisändring genom att säga upp Avtalet innan Prisändringen träder i kraft.

5 DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN OCH GENERELLA SKYLDIGHETER

5.1 Du får endast använda Tjänsten för dess avsedda ändamål och inte för något annat ändamål. Du ska vid användning av Tjänsten alltid följa Aktiespararnas anvisningar (så som de anges från tid till annan) samt tillämplig lag och förordningar.

5.2 Du får inte kopiera, dekompilera, dekryptera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten. Du får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som innehåller skadlig kod, inklusive men inte uteslutande virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

5.3 För det fall du brutit mot Villkoren eller Aktiespararnas anvisningar ska du omedelbart vidta rättelse samt meddela Aktiespararna om överträdelsen. Du ska därutöver omedelbart informera Aktiespararna om du (i) upptäcker intrång eller försök till intrång som kan påverka Tjänsten, och/eller (ii) får kännedom om eller anledning att anta att anspråk kommer att riktas mot dig eller Aktiespararna med anledning av din användning av Tjänsten.

6 ÄNDRINGAR OCH UTVECKLINGAR I TJÄNSTEN SAMT BEGRÄNSAD TILLGÅNG

6.1 Aktiespararna har ingen skyldighet att ändra eller vidareutveckla Tjänsten eller tillhandahålla annan funktionalitet än den funktionalitet som finns tillgänglig då du godkänner Villkoren.

6.2 Aktiespararna har dock rätt att under avtalstiden ändra, uppdatera, lägga till ny funktionalitet eller ta bort viss icke väsentlig funktionalitet i Tjänsten utan någon skyldighet att lämna meddelande därom.

6.3 Vid genomförandet av de åtgärder som nämns i punkten 6.2 ovan har Aktiespararna rätt att tillfälligt begränsa tillgången till eller stänga ned Tjänsten helt.

6.4 Om Aktiespararna har skäl att misstänka att din användning av Tjänsten medför risk för skada för Aktiespararna eller någon annan part, har Aktiespararna rätt att stänga av eller begränsa din tillgång till Tjänsten. Det gäller bland annat men inte uteslutande för det fall Aktiespararna har skäl att misstänka att du använder Tjänsten för annat än avtalat ändamål eller att obehöriga personer fått tillgång till Tjänsten.

6.5 Aktiespararna har endast rätt att stänga av eller begränsa tillgång till Tjänsten i den utsträckning det kan anses skäligt i det enskilda fallet. Du ska snarast möjligt informeras om att tillgången till Tjänsten stängts av eller begränsats genom en avisering i Appen eller genom meddelande till den e-postadress som du angav i samband med registrering av Användarkontot.

6.6 Begränsad tillgång eller nedstängning av Tjänsten enligt punkt 6.3-6-5 och 11.3 sker utan skyldighet för Aktiespararna att utge kompensation eller ersättning av något slag.

7 TREDJEPARTSPRODUKTER

7.1 Du ansvarar på egen hand och på egen bekostnad för att införskaffa, installera och uppdatera den utrustning och programvara som uppenbart behövs för att kunna använda Tjänsten, t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta och internetanslutning (“Tredjepartsprodukter”), i enlighet med de villkor som gäller från tid till annan.

7.2 Aktiespararna ansvarar inte för funktionaliteten i Tredjepartsprodukter eller för fel eller störningar i Tjänsten som beror på Tredjepartsprodukter. Aktiespararna ansvarar inte för Tredjepartsprodukts eventuella intrång i tredje mans rättigheter.

8 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS

8.1 Din rätt att använda Tjänsten är icke-överlåtbar och icke-exklusiv.

8.2 Inga immateriella eller andra rättigheter som Aktiespararna eller tredje part innehar övergår till dig med anledning av Villkoren.

8.3 Samtliga immateriella och andra rättigheter samt intellektuella prestationer som Aktiespararna, ensam eller i förening med dig eller andra, skapar inom ramen för din användning av Tjänsten tillfaller Aktiespararna och/eller Aktiespararnas underleverantörer/licensgivare med full och oinskränkt äganderätt och nyttjanderätt.

8.4 Eventuell programvara tillhörande tredje part som ingår i Appen tillhandahålls i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara.

9 PERSONUPPGIFTER

9.1 Aktiespararna är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda Tjänsten, så som för att vi ska kunna skapa ett användarkonto och erbjuda support. Du erhåller information om behandlingen och dina rättigheter när du registrerar ett användarkonto. Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

10 SÄRSKILDA VILLKOR VID NEDLADDNING AV APPEN VIA APP STORE (IOS)

10.1 Du är införstådd med att Avtalet endast gäller mellan dig och Aktiespararna och inte Apple Inc (”Apple”).

10.2 Du är vidare införstådd med att Appen tillhandahålls via App Store och att du härmed åtar dig att ladda ned och använda Appen i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store.

10.3 Aktiespararna, och inte Apple, är ansvarig för Appen. Du är härmed införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller något ansvar gentemot dig inklusive, men inte begränsat till, ev. skyldighet att tillhandahålla support- och/eller underhållstjänster avseende användningen av Appen.

10.4 Aktiespararna, och inte Apple, ansvarar för och hanterar samtliga eventuella krav avseende Appen inklusive, men inte begränsat till, (i) produktansvarskrav; (ii) anspråk om förenlighet med tillämplig lag eller föreskrift; och (iii) anspråk som uppstår i samband med konsumentskydd, integritetsskydd eller liknande lagstiftning.

10.5 Aktiespararna, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredje man avseende immaterialrättsliga intrång hänförligt till Appen, ditt innehav och/eller din användning av Appen.

10.6 Du samtycker till att Apple och/eller Apples dotterbolag är berättigade tredje parter under Avtalet och har rätt att tillämpa Avtalet mot dig. Du garanterar och försäkrar härmed att (i) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land; och (ii) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade personer.

11 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING M.M.

11.1 Avtalet och Abonnemanget fortsätter att gälla tills de sägs upp av dig eller Aktiespararna (”Avtalstiden”).

11.2 Du kan när som helst välja att säga upp Avtalet och därmed avsluta ditt Användarkonto genom att kontakta oss via
e-post.

11.3 För att säga upp Abonnemanget använder du funktionen för uppsägning i Appens inställningar, som tar dig vidare till prenumerationshantering för ditt Apple-ID eller Google-konto. Aktiespararna avslutar Abonnemanget vid pågående Abonnemangsperiods upphörande, och du slutar då att debiteras i enlighet med detta Avtal.

11.4 Utöver vad som anges ovan har Aktiespararna rätt att med omedelbar verkan, helt eller delvis, begränsa tillgång till Tjänsten om du brutit mot Villkoren, lag eller förordning.

12 ÄNDRINGAR I VILLKOREN

12.1 Aktiespararna förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren.

12.2 Ändringar i Villkoren kommer att kommuniceras till dig senast 30 dagar innan de träder i kraft. Du motsätter dig ändringen genom att säga upp Avtalet innan ändringen träder i kraft.

13 FORCE MAJEURE

13.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som part inte råder över och som part inte heller hade kunnat förutse vid tidpunkten för Avtalets ingående, såsom exempelvis men inte uteslutande åsknedslag, eldsvåda, strejk, pandemi, krig, beslag, myndighetsåtgärd eller upplopp, samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

14 UNDERLEVERANTÖR

14.1 Aktiespararna har rätt att anlita en eller flera underleverantörer för Aktiespararnas tillhandahållande av hela eller delar av Tjänsten eller andra av Aktiespararnas åtaganden enligt Villkoren. Aktiespararna ansvarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av Aktiespararna själv.

15 ÅNGERRÄTT

15.1 Du samtycker till att leverans av Tjänsten startar omedelbart vid ditt godkännande av Villkoren och att du därför avsäger dig din ångerrätt.

16 SUPPORT, KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

16.1 Du accepterar att all kommunikation med Aktiespararna och dig relaterat till Tjänsten får ske elektroniskt, exempelvis via e-post eller genom Appen. Exempel på information som kan komma att skickas elektroniskt är ändringar av Villkoren eller Prisändring, driftstörningar, nya versioner, övrig information om Tjänsten samt support.

16.2 Kontakt (inklusive åsikter, support eller klagomål) kan ske via e-post till info@savebybell.se eller post till följande adress:
Aktiespararna Teknikutveckling Sverige AB
Sturegatan 15,
114 36 Stockholm

17 ÖVERLÅTELSE

17.1 Aktiespararna har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med Avtalet. Du får inte, helt eller delvis, överlåta dina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet och inte heller överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

18 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

18.1 Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

18.2 Om du tycker att Tjänsten är felaktig men vi inte håller med dig om det, så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer.

18.3 I övrigt ska tvister avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Vanliga frågor & svar

Hur ofta får jag notiser?

Måste jag få notiser?

Kan jag betala kontant?

Aktiespararna är Sveriges största mötesplats för aktieintresserade.

Du är väl medlem?

Läs mer
Aktiespararna tech AB | Orgnr: 556708-7498 | Sturegatan 15 | 113 89 Stockholm | Tel: 08 - 50 65 15 00