INTEGRITETSPOLICY

Aktiespararna Teknikutveckling Sverige AB, org nr: 556708-7498, (”Aktiespararna”, “vi”, “oss” eller ”vår”) värnar om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn informerar vi om hur Aktiespararna som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter i vår tjänst Save By Bell. Integritetspolicyn vänder sig till dig som är användare av Save By Bell. Den beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad och hur rättigheterna görs gällande. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning. Du hittar de villkor som reglerar din användning av Save By Bell här.

1. Personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. namn eller personnummer, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person.

Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att du ansluter dig till Save By Bell samt i vår kommunikation, t.ex. via mail.

1.1. Användaruppgifter

När du ansluter dig till tjänsten Save By Bell ber vi om namn, e-postadress och ev. medlemsnummer i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Vi sparar även information om de val du gjort i Save By Bell. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla dig Save By Bell, till exempel skicka dig notiser, och för att vi ska kunna fullgöra övriga rättigheter och skyldigheter. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet mellan oss (användarvillkoren).
 • förbättra befintliga och utveckla nya tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av produktutveckling.
 • marknadsföra Aktiespararna, våra koncernbolag och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för dig såsom medlemskap, kurser och andra aktiviteter som arrangeras av Aktiespararna och våra koncernbolag. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till). Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

1.2. Kommunikation

Det förekommer personuppgifter i vår kommunikation, till exempel i mail, när du kontaktar oss för support eller har andra frågor. Då kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska fullgöra vårt avtal och för vårt berättigade intresse av att våra tjänster ska fungera felfritt och av att effektivt kommunicera med dig.

1.3. Aktivitets- och enhetsinformation

Vi samlar in information om IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt information om när och hur du använder vår tjänst (inklusive när du senast var inloggad och datum för registrering). Viss insamling av information sker via cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy. Om informationen som vi samlar in innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla en hemsida och app med grundläggande funktioner. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hemsidan, appen och våra tjänster ska fungera optimalt och passa med din enhet.
 • få statistisk information såsom information om hur länge besöket varar, vilka delar av hemsidan som du tittar på och annan information om beteende på hemsidan. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

2. Överföring av personuppgifter till annan

Dina personuppgifter kommer att delas med våra koncernbolag och andra utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder leverantörer som bland annat tillhandahåller molntjänster för lagring, CRM-verktyg, mailutskick, analysverktyg, drift och service. De leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med i enlighet med gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

I det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av Aktiespararna kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.

3. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. En uppgift kan till exempel sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften. 
Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

4. Överföring till tredje land

Som huvudregel förs inga personuppgifter ut ur EU/EES. Skulle en överföring ske, till exempel för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredje land, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om adekvat skyddsnivå är säkerställd.

5. Dina rättigheter som registrerad

 • Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Vid upprepade förfrågningar om kopior av övriga personuppgifter kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.
 • Rätt till rättelse. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen.
 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

När du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgifterna nedan.

6. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss om du skulle ha några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill göra dina gällande dina rättigheter.

Aktiespararna Teknikutveckling Sverige AB
Sturegatan 15,
114 36 Stockholm

Info@savebybell.se

7. Ändringar av vår integritetspolicy

Aktiespararna kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid här i vår app. Vi rekommenderar därför att du regelbundet använder appen för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 2020-09-16.

Vanliga frågor & svar

Hur ofta får jag notiser?

Måste jag få notiser?

Kan jag betala kontant?

Aktiespararna är Sveriges största mötesplats för aktieintresserade.

Du är väl medlem?

Läs mer
Aktiespararna tech AB | Orgnr: 556708-7498 | Sturegatan 15 | 113 89 Stockholm | Tel: 08 - 50 65 15 00